Тренд анализ

Тренд анализ

Анализът на тенденциите, познат още като „тренд анализ“ е част от дейността по пест мениджмънт.

Изготвянето му се прави с цел ефективно проследяване на количествените изменения в различните популации вредители.

„Дезинсект“ ООД извършва такъв анализ за редица свои клиенти, като според честотата на обслужване тези анализи се правят на месечна или 3 месечна база.

Общата численост на една популация се състои от общия брой индивиди,влизащи в състава на популацията. Тъй като общата (абсолютната) численост на популацията (в брой индивиди) е обикновено невъзможно да се измери, се налага да се работи с отделни извадки от определена площ или обем, в които се преброяват индивидите от дадения вид.

В зависимост от това дали се наблюдават популации на гризачи или пълзящи (летящи) инсекти се използват и различни подходи или методи за измерване на плътността на полулациите.

 

При членестоногите най-често използваните методи са:

  • Метод на провокацията – предполагаемите укрития на насекомите се напръскват с аерозолен препарат (пиретроид), който ги дразни ги и провокира да напуснат укритията си
  • Метод на биологичните индикатори – информацията за наличието на вредители се събира по следите от жизнената им дейност (капки кръв, фекални петна, звуци, мирис и др.). При прилагането на метода се получава ценна, но в повечето случаи недостатъчна информация.
  • Анкетно – визуален метод – базира се на информацията, която операторът събира от персонала в обекта или живущите лица. Обхождат се местата, за които се предполага присъствие на вредители, като се събира информация от работещите (живущите) за местата на разпространение и населоността. Методът е лесен за прилагане, но не винаги е точен доколкото зависи от субективната преценка на участниците в обмена на информация,
  • Капанен метод – подходящ е, както при насекоми с нощна (хлебарки, дървеници,молци, комари), така и при насекоми с дневна активност (мухи, мравки), също и при складови вредители. Използват се лепливи капани (комбинирани с различни атрактанти), капани с въглероден двуокис със или без светлинен източник, капани с течност и др.

При използването на който и да е от гореописаните методи на работа е важно да се спазват някои особени изисквания за работа от страна на специалистите – дезинфектори. Ние в „Дезинсект“ ООД приемаме за приоритетно да обучаваме и периодично да опресняваме уменията на нашите служители по отношение на подготовката, поставянето на капани и извършването на анализа на резултатите след това базирайки се на получената информация.

За нашите клиенти извършването на регулярен анализ на тенденциите води до редица ползи при организацията на дейностите свързани с управление на процесите по качество в производството и носи добавена стойност в дългосрочен план намалявайки разходите за извършване на извъредни третирания породени от безконтролното увеличаване на определени популации вредители.

За нас

Даваме 100% ГАРАНЦИЯ

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!