ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.desinsect.bg Обща информация От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. Информация относно Администратора на лични данни:
 1. Наименование: „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: BG 204808134
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София 1333, ж.к. Люлин, бл. 108, вх. Б, ет. 6, ап. 44
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1333, ж.к. Люлин, бл. 108, вх. Б, ет. 6, ап. 44
 5. E-mail: privacy@desinsect.bg
 6. Телефон.: 0700 1 45 48 и 087 63 111 63
Информация относно компетентния надзорен орган:
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg
„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Чл. 1.(1) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги по пест контрол, в следствие на предварително направена от Вас заявка през контактната форма на сайта. (2) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни: Чл. 2. (1) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, включително и за следните цели:
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
(2) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД? Чл. 3. (1) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 • Регистриране на потребителска заявка през контактна форма на сайта, направена по желание на клиента. Целта на събирането на данни е възможно най-бързо и адекватно заявката да бъде пренасочена към наш обслужващ център в страната, за да изпълним качествена услуга към нашия клиент, пуснал заявката. Заключение от оценка на въздействието: Описаната операция е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
(2) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, населено място и адрес, телефон);
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистриране на потребителска заявка; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание;
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С отбелязване на съгласие личните данни да бъдат обработени за целите на сайта, между „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия за използване на „бисквитки“ между „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни се събират от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД посредством контактна форма в сайт www.desinsect.bg. Събраните лични данни се обработват от определени служители във фирма „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД на позиция Технически сътрудник, като се записват на хартиен носител, до който имат достъп освен служителите на позиция Технически сътрудник и служителите на позиция Ръководител на екип. След еднократно използване на данните за контакт от страна на Ръководител екип, хартиеният носител остава на съхранение при служителите на позиция Технически сътрудник и в електронна поща, защитена със SSLсертификат. (5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Срок на съхранение на личните Ви данни Чл. 4. (1) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД съхранява Вашите лични данни на електронна поща за срок не по-дълъг от 12 месеца и на хартиен носител за срок не по-дълъг от 60 месеца. След изтичането на посочените срокове, „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. (2) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД се задължава да Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на заявените от Вас услуги, изпълними от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД. Предаване на вашите лични данни за обработване: Чл. 5. (1) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. (2) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни: Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл в свободен текст към privacy@desinsect.bg . (2) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД може да поиска да удостоверите на самоличност и идентичност от лицето, за което се отнасят данните. Право на достъп: Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. (3) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно. Право на коригиране или попълване: Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни като изпратите повторна заявка през формата за контакт или се свържете с „Обслужване на клиенти“ на национален номер: 0700 1 45 48. Право на изтриване („да бъдеш забравен“): Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез изпращане на имейл към privacy@desinsect.bg, да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация. (4) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. Право на ограничаване: Чл. 10. Вие имате право да изискате от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост: Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД, с искане по имейл. (2) Вие можете да поискате от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Право на получаване на информация: Чл. 12. Вие можете да поискате от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Право на възражение: Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни: Чл. 14. (1) Ако „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. (2) „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни: Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. Други разпоредби: Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. Политика за използване на бисквитки (CookiePolicy): Сайтът на „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД, www.desinsect.bg , използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Видове бисквитки, които използваме:
 • Задължителни бисквитки – тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.
 • Аналитични бисквитки – благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на GoogleAnalytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За GoogleAnalytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в GoogleAnalytics е 50 месеца.
 • Бисквитки за прецизно таргетиране – тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Полагаме ежедневни усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни.

Последвайте ни в социалните мрежи

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци.

Научете повече

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете обезпаразитени вашите домашни любимци

Научете повече

За кърлежите

Кърлежите живеят във висока трева и в гористи райони, особено в хладни, влажни, зрели гори с гъст подлес. Те също се срещат в краищата на горите близо до тревни площи или полета, но рядко в тревни площи, които са твърде сухи и горещи.

Кърлежите чакат в храсталака животно или човек да се разминат, след което хващат козината или кожата и пълзят нагоре по крака. Те не летят, не скачат и не падат от дървета. Необходими са им около 30 минути до един час, преди да вкарат хранещите се части в кожата.

Вече сте наясно, че съжителствате с кърлежи. И въпреки многобройните Ви опити да се отървете от тях, все още нямате резултат. Какво да очаквате, когато ни повикате, за да Ви помогнем?

Стъпка 1

Телефонно обаждане

След приемане на Вашата поръчка ще получите sms с точен ден и час, както и номер на служебната карта- името на човека, който ще Ви посети, както и телефонен номер за контакт с него.

Екипът на Дезинсект ще Ви посети в уречения ден и час. Времетраенето на посещението зависи много от популацията, както и засегнатите площи, но средно ще отнеме между 30 и 50 минути.

Подготовката, която се изисква от Вас е да разчистите около стените и подовете , за да може колегата да установи от къде влизат гризачите.

Научете повече

Как да се отърва от бълхи?

Собствениците на котки или кучета трябва внимателно и редовно да проверяват домашните любимци за бълхи.

Предлагат се продукти срещу бълхи и предписани от ветеринарен лекар за третиране на заразяване с бълхи по домашни любимци, въпреки че също така остава наложително да се третира цялата къща за отстраняване на бълхи.

Трябва да се свържете с професионалист по борба с вредители, за да имате окончателен ефект в борба срещу бълхи.

Научете повече

Какво ядат бълхите?

Възрастните бълхи разчитат на топлокръвни гостоприемници за хранене. Честотата и продължителността на хранене варира при различните видове.

Устната част на бълхите е модифицирана, за да пробие кожата на гостоприемника и да смуче кръв. Ухапване от бълхи често причинява дразнене и в екстремни случаи може да доведе до вторични инфекции. Ларвите се хранят с косми, частици кожа и изпражнения на възрастни бълхи.

Дезинсект ООД

Получете оферта

За услуга

Очаквайте специалист от нашия екип да се свърже с Вас.