Отпадъци

ОТПАДЪЦИ

Извозване на медицински и животински отпадъци

“ДЕЗИНСЕКТ” ООД е лицензирана от РИОСВ фирма за събиране, транспортиране и предаване за последващо обезвреждане на опасни медицински и биологични отпадъци генерирани от хуманитарните лечебни заведения и ветеринарни клиники.

Екологосъобразното управление на опасните медицински отпадъци от лечебните заведения е от голямо значение, с оглед предотвратяване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Те са с висока степен на обществена опасност поради възможността за разпространението на заразни и инфекциозни болести.

Медицинските и биологичните отпадъци се генерират в резултат от извършването на различни манипулации и интервенции при медицинската дейност на лечебните заведения.

Към опасните медицински отпадъци се включват:

  • Инфекциозните отпадъци
  • Използвани остри предмети
  • Фармацевтични отпадъци
  • Отпадъци, съдържащи токсични вещества и препарати

Събираните и извозвани медицинските отпадъците се предават за последващо обезвреждане в лицензирани инсталации.

При извършване на дейността по събиране и транспортиране на отпадъците се спазват изискванията на ЗУО и Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

За нас

Даваме 100% ГАРАНЦИЯ

„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!